ALGEMENE VOORWAARDEN
MooieMomentjes BV | Delwijnsestraat 5 | 5315 AV  Kerkwijk | www.mooiemomentjes.nu | KvK 856106094

 

 Artikel 1 – Algemeen

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst, in welke vorm ook, tussen MooieMomentjes BV en Opdrachtgever. Overeenkomsten tussen MooieMomentjes BV en Opdrachtgever worden uitsluitend beheerst door deze Algemene Voorwaarden en/of de overeenkomst(en) betreffende de levering van diensten voor zover deze door partijen separaat zijn vastgelegd en ondertekend. Met het sluiten van betreffende overeenkomst verliezen voorafgaande offertes, onderhandelingen, verklaringen en eerdere afspraken hun kracht, behoudens voor zover daar in een bijlage specifiek naar wordt verwezen.

1.2 Wanneer zich in de toekomst omstandigheden zouden voordoen waarin een overeenkomst tussen MooieMomentjes BV en Opdrachtgever niet voorzien, zullen partijen in gezamenlijk overleg trachten daarvoor een oplossing te vinden, welke naar redelijkheid en billijkheid aan de belangen van beide partijen zoveel mogelijk recht doet wedervaren.

1.3 Het nalaten door een der partijen te eniger tijd nakoming van enige bepaling uit een overeenkomst te verlangen, tast in generlei opzicht de rechten van die partij aan om op een later tijdstip alsnog nakoming door de andere partij te eisen.

1.4 De uit overeenkomsten tussen MooieMomentjes BV en Opdrachtgever voortvloeiende leveringen, dienstverleningen en rechtenverleningen dienen in Nederland te worden uitgevoerd en gelden slechts voor Nederland.

1.5 Partijen zullen geen rechten en/of verplichtingen, anders dan voor factoringdoel-einden, uit de tussen hen aangegane overeenkomsten cederen of op een andere wijze overdragen dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.

 

Artikel 2 – Datum ingang; wijzigingen

2.1 Overeenkomsten tussen MooieMomentjes BV en Opdrachtgever worden van kracht op de dag waarop een door Opdrachtgever ondertekend exemplaar van de overeenkomst door de directie van MooieMomentjes BV wordt ondertekend. Hetzelfde geldt voor wijzigingen van zodanige overeenkomst, welke schriftelijk dienen te worden aangegaan.

 

Artikel 3 – Tussentijdse beëindiging

3.1. In de hieronder genoemde gevallen heeft MooieMomentjes BV onvoorwaardelijk het recht de overeenkomst(en) met Opdrachtgever door een schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtgever met onmiddellijke ingang, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, te beëindigen:

  • Opdrachtgever voldoet ook na schriftelijke aanmaning niet aan enige betalingsverplichting;
  • Opdrachtgever wordt failliet verklaard of vraagt surseance van betaling aan;
  • Er wordt conservatoir of executoir beslag op enige aan Opdrachtgever toebehorende roerende en/of onroerende goederen en/of vorderingen gelegd en zodanig beslag wordt niet binnen twee weken opgeheven;
  • Opdrachtgever wordt krachtens gerechtelijk vonnis handelingsonbekwaam;
  • In geval van overlijden van Opdrachtgever.

3.2. Zodanige beëindiging geeft Opdrachtgever geen aanspraak op schadevergoeding of op restitutie van of vergoeding voor enige door hem verrichte prestatie.

 

Artikel 4 – Leveringstijden

4.1 In overeenkomsten geraamde leveringsdata zijn naar beste weten vastgesteld en zullen zoveel mogelijk door MooieMomentjes BV in acht worden genomen.

4.2 Bij dreigende overschrijding van een leveringsdatum of termijn, zal MooieMomentjes BV met Opdrachtgever in overleg treden.

4.3 Overschrijding van leveringsdata of termijnen door welke oorzaak dan ook geven de Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, op ontbinding der overeenkomst of op niet-nakoming van enige verplichting van Opdrachtgever jegens MooieMomentjes BV.

 

Artikel 5 – Prijzen

5.1 Alle in offertes van MooieMomentjes BV genoemde prijzen zijn geldig gedurende 30 dagen na dagtekening. Indien de periode tussen de offertedatum enerzijds en de acceptatie door Opdrachtgever van de offerte en/of de levering van diensten aan Opdrachtgever anderzijds langer is dan 30 dagen, dan behoudt MooieMomentjes BV zich het recht voor de in de offerte genoemde prijzen aan te passen aan de prijzen die gelden op de datum van acceptatie van de offerte en/of levering diensten.

5.2 Alle in overeenkomsten tussen MooieMomentjes BV en Opdrachtgever genoemde prijzen zijn de op de datum van dagtekening geldende prijzen.

5.3 De prijzen gelden slechts de in de overeenkomsten met name genoemde goederen en diensten. Elk in aanvulling daarop door MooieMomentjes BV geleverd goed en/of verleende dienst zal afzonderlijk in rekening worden gebracht tegen de prijzen zoals die op de dag van levering c.q. dienstverlening gelden.

5.4 Alle in overeenkomsten genoemde prijzen zijn inclusief b.t.w. Betalingen dienen inclusief b.t.w. te geschieden.

 

Artikel 6 – Betaling

6.1 Betaling dient plaats te vinden door bijschrijving op een op de factuur vermelde of afzonderlijk en schriftelijk door MooieMomentjes BV opgegeven bankrekening ten name van MooieMomentjes BV.

Middels het aangaan van een overeenkomst met MooieMomentjes BV toont Opdrachtgever zich bereid tot het ondertekenen van een automatische incasso opdracht. Tenzij in de toepasselijke Bijzondere Voorwaarden anders is bepaald, dienen gefactureerde bedragen vooraf te zijn voldaan.

6.2 Indien Opdrachtgever bij het doen van een betaling niet uitdrukkelijk aangeeft tot delging van welke schuld zij is bedoeld, heeft MooieMomentjes BV onherroepelijk het recht de door Opdrachtgever verrichte betaling toe te rekenen op de door MooieMomentjes BV gewenst geachte schuld van Opdrachtgever aan MooieMomentjes BV.

6.3 Indien Opdrachtgever jegens MooieMomentjes BV zijn verplichtingen niet (naar behoren) nakomt, zijn alle door MooieMomentjes BV terzake in of buiten rechte gemaakte kosten voor rekening van Opdrachtgever, met dien verstande dat de buitengerechtelijke kosten op 15% van het door Opdrachtgever verschuldigde worden gesteld, met een minimum van € 1.000,- en dat onder gerechtelijke kosten is begrepen hetgeen MooieMomentjes BV ter zake van een procedure aan haar gemachtigde of juridische raadsman tenminste verschuldigd mocht zijn of worden boven het bedrag van de door de rechter naar gebruikelijke maatstaf begrote proceskosten.

6.4 Partijen zullen zich niet op compensatie beroepen.

 

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

7.1 Behalve indien en voor zover hieronder of in de toepasselijke Bijzondere Voorwaarden anders is bepaald, is MooieMomentjes BV en/of haar medewerkers niet aansprakelijk voor enig verlies of schade uit hoofde van/of door of in verband met de overeenkomst ontstaan, ongeacht of dit verlies of deze schade door Opdrachtgever of door anderen is geleden.

7.2 Indien schade ontstaat door opzet of grove schuld door MooieMomentjes BV en/of haar medewerkers tijdens het verlenen van diensten in gebouwen en/of op terreinen van Opdrachtgever, in het kader van deze Overeenkomst, zal MooieMomentjes BV de schade, indien en voor zover MooieMomentjes BV daarvoor rechtens aansprakelijk is en deze aansprakelijkheid hieronder in de artikelen 7.4. en 7.5. of in de toepasselijke Bijzondere Voorwaarden niet nader is beperkt of uitgesloten tot de in 7.3. geraamde maximum bedragen vergoeden.

7.3 Ingeval van persoonlijk letsel maximaal een bedrag van een miljoen Euro per gebeurtenis. Ingeval van zaakschade, een bedrag voor de kosten van herstel of’ vervanging van de zaak tot ten hoogste het bedrag dat door MooieMomentjes BV aan Opdrachtgever is gefactureerd uit hoofde van de onderhavige overeenkomst.

7.4 Voor vergoeding komen nimmer in aanmerking:

– gevolgschade, waaronder financiële of commerciële verliezen, winstderving, verlies van gebruik of van relaties en betalingen verschuldigd aan derden; .

– de kosten van reproductie of herstel van geheel of gedeeltelijk verloren gegane informatie.

7.5 Opdrachtgever vrijwaart MooieMomentjes BV en haar medewerkers tegen alle aanspraken van derden welke ertoe leiden c.q. zouden kunnen leiden dat de aansprakelijkheid van MooieMomentjes BV of haar medewerkers de in dit artikel of in de toepasselijke Bijzondere Voorwaarden gestelde grenzen overschrijdt.

 

Artikel 8 – Gebruik

8.1 Opdrachtgever zal de van MooieMomentjes BV betrokken diensten slechts gebruiken op de plaatsen en voor de doeleinden zoals deze in de offerte en/of Bijzondere Voorwaarden zijn vastgelegd.

 

Artikel 9 – Geschillen

9.1 Alle geschillen, waaronder begrepen die geschillen welke door één partij als zodanig worden beschouwd. welke tussen MooieMomentjes BV en Opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van tussen hen bestaande overeenkomsten, zullen aan de bevoegde rechter te Den Bosch worden voorgelegd.

9.2 De mogelijkheid tot het instellen van enige rechtsvordering dan wel het aanhangig maken van enig geschil terzake of naar aanleiding van overeenkomsten tussen partijen vervalt na verloop van twee jaar nadat de aanleiding daartoe is ontstaan.

 

Artikel 10 – Toepasselijk recht

10.1 Overeenkomsten tussen MooieMomentjes BV en Opdrachtgever worden beheerst door het Nederlands recht.